samo klikni ode i zaobiđeš googleŽiro-Račun: TK PRAĆKA 2484008-1104413928 kod RAIFFEISEN BANK IBAN HR9724840081104413928 MB:2287846 Tel.021-688996 Mob.098-966-0785 email dujmov1@gmail.cominternet TV DUJMOVAČA on-demand

četvrtak, 27. siječnja 2011.

KLUB JE DOBIJA NAPOK0N SLUŽBENU ULICU KOJA GLASI ŽELJEZNIČARSKA ULICA

Podijeli POVRAT NA GLAVNU STRANICU


3. Željezničarska
Željezničarska nova ulica od Zagorskog puta 9

ulica (50 m južno od križanja s ulicom
RB 1.) na zapad oko 100 m do
željezničke pruge i dalje na
jugozapad južno od pruge oko
350 m do slijepoga kraja.

II.
Na ploči s oznakom imena ulice pisat će puno ime, dok će skraćeno ime pisati na
pločici s brojem zgrade.

IV.
Ovo će Rješenje biti objavljeno u "Službenome glasniku Grada Splita".
PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
Ante Kriletić

O B R A Z L O Ž E N J E

Komisija Gradskog poglavarstva za formiranje ulica i trgova je pokrenula postupak za
određivanje imena devet ulica na predjelu Neslanovac u Splitu.
Komisija za imena ulica i trgova i za spomenike je ocijenila da je u ovom trenutku
moguće odrediti imena triju ulica, dok će ostale ulice dobiti imena naknadno. Naime, dio
preostalih ulica bit će drugačije formirane budućim prostornim planom toga dijela Neslanovca
odnosu na trenutno stanje. u

Komisija predlaže da ulica pod rednim brojem 1., koja se sada proteže do Kile, u
cijeloj dužini zadrži ime prema toponimu toga predjela: Put Mostina.
Kako se ulica pod rednim brojem 2. proteže na području Grada Solina i Grada Splita,
Komisija je Gradu Solinu predložila da se ulici odredi zajedničko ime i to Ulica salonitanskih
mučenika. Gradsko vijeće Grada Solina je Rješenjem o određivanju imena ulice na području
Mjesnog odbora Priko vode, klasa: 021-05/09-01/04, urbroj: 2180-02-01-09-10, od 1. travnja 2009.
godine, prihvatilo prijedlog.
Ulica pod rednim brojem 3. se cijelom dužinom proteže neposredno uz željezničku
prugu pa Komisija predlaže da se nazove Željezničarska ulica i time oda počast svim
Željezničarima.

Prijedlog rješenja o određivanju imena ulica na predjelu Neslanovac u Splitu se
dostavlja Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i odlučivanje.

Nema komentara: